IX Pielgrzymka Konna - ZAPRASZAMY

 

BO NIKT NIE MA Z NAS TEGO CO MAMY RAZEM


IX Konna Pielgrzymka z Sanktuarium Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy do Sanktuarium

Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

19-26 czerwca 2014 AD.

Temat: Św. Jan Paweł II- przewodnik naszego życia.

 

  • Pielgrzymka to wędrówka wiernych do miejsca uświęconego obecnością Boga, odbywana po to, aby się tam modlić w atmosferze wspólnoty i braterstwa, by szukać Boga i obcować z Nim w trudach pątniczego szlaku. 
  • Pielgrzymki są zespolone z historią chrześcijaństwa, o czym przeczytamy na kartach Biblii, a odbywały się już od jego początków, gdy wierni odwiedzali miejsca życia i działalności Jezusa, jako żywe źródło wiary.
  • Rozwój ruchu pielgrzymkowego łączy się z miejscami uświęconymi działalnością męczenników, rozwojem kultu Maryjnego i nawiedzaniem cudownych obrazów, czego przykładem jest Jasna Góra, czy Licheń.  
  • Od najdawniejszych czasów słowa „pielgrzymka” używa się na oznaczenie wędrówki osoby lub grupy osób do miejsca uważanego za święte.Trzeba podkreślić ruch pielgrzymkowy obok Rzymu, Lourdes, Fatimy czy La Salette.
  • Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, naznaczone duchem modlitwy, ofiary, wspólnoty oraz wewnętrznej przemiany człowieka. 
  • Najważniejsze są zawsze intencje religijne niesione w sercu i motywacje wynikające z wiary; jeśli  pojawiają się inne- to jest to raczej turystyka, a nie pielgrzymowanie.
  • Oddanie czci Bogu Stwórcy i Matce Bożej podczas pielgrzymki odbywa się we wspólnocie wiary, dziękczynienia, miłości, którą budują wszyscy pielgrzymi. Czując się niczym jedna rodzina, umacniają się w wierze oraz w poczuciu więzi i współodpowiedzialności za siebie nawzajem.
  • Pielgrzymi uczą się dzielić kromką chleba, kubkiem wody, przyjaznym gestem, ramię w ramię uczą się znosić trudy uciążliwej nieraz marszruty.
  • Pielgrzymka to zawsze spotkanie z Chrystusem i człowiekiem, to także poczucie bliskości z tymi, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na szlak, ale ofiarują swoją modlitwę. Bardzo ważna jest rola tych pielgrzymów duchowych i świadomość towarzyszącej pielgrzymce modlitwy.

 

REGULAMIN KONNEJ

PIELGRZYMKI 

 

1.Pielgrzymka ma charakter niecodziennych ,wędrownych rekolekcji.

2.W Konnej Pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby, które:

·         posiadają umiejętność  jazdy konnej, doświadczenie w pokonywaniu przeszkód i jazdy terenowej w grupie,

·         akceptują jej religijny i rekolekcyjny charakter,

·          są pełnoletnie  lub posiadają pisemną zgodę rodziców  na udział w Pielgrzymce,

·         stan zdrowia osoby pozwala na uczestnictwo  w Pielgrzymce ( aktualne zaświadczenie lekarza o  braku   przeciwskazań do udziału),

3.Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do:

·         uczestnictwa w spotkaniach Przedpielgrzymkowych,

·         posiadania ubezpieczenia  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora),

·         posiadania ubezpieczenia OC konia ( kopia ubezpieczenia dostarczona do organizatora), świadectwa szczepienia, odrobaczenia i podkucia konia,

·         posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w  Pielgrzymce (jest możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego na jednym ze spotkaniach Przedpielgrzymkowych) ,

·         dostarczenia do organizatora wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w Pielgrzymce,

·         bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów lub wyznaczonych przez organizatora osób ( Komandor Główny Pielgrzymki, Komandorzy Grupowi),

·         nie nadużywania napojów alkoholowych podczas trwania Pielgrzymki,

·         uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach modlitewnych,

·         zachowywania porządku i czystości w miejscach postoju a w szczególności nie zaśmiecania terenu,

 4.Uczestnik Pielgrzymki w czasie trwania Pielgrzymki bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia, na którym jedzie. W obowiązku Uczestnika jest czyszczenie, siodłanie, kiełznanie konia.

5. Uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać poleceń organizatora i osób przez niego wyznaczonych dotyczących koni a w szczególności ich karmienia i  pojenia.

6. Uczestnik bierze udział w Pielgrzymce na własne ryzyko. Przez fakt zgłoszenia udziału uczestnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas Pielgrzymki.

 7.Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań  Uczestnika i jego konia, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Pielgrzymki lub transportu.

8.  Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u Uczestników Pielgrzymki.

9.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wywołane przez Uczestników Pielgrzymki, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom Pielgrzymki.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników Pielgrzymki wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatorów.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu Pielgrzymki.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego dopuszczenia zgłaszającej się osoby do udziału w Pielgrzymce.

13.Koszt uczestnictwa w Pielgrzymce wynosi 150,- zł + wkład do wspólnego kotła (produkty spożywcze, zaangażowanie i praca na rzecz wspólnoty)

14. Konie biorące udział w pielgrzymce muszą być końmi rajdowymi czyli pokonanie 50km dziennie nie powinno im sprawiać trudności oraz powinny w nocy bez problemowo stać na uwiązie.

Powyższa odpłatność, może wzrosnąć w razie braku odpowiedniej liczby sponsorów. (koszt samochodu, benzyny i przyczepki dla koni)

 

Zapisy przyjmuje ksiądz kapelan

Ks. Krzysztof Dorna SDS; Koczurki 13, 55-100 Trzebnica; tel. 607 392 777

 

 ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO  OSTATECZNEGO DOPUSZCZENIA ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ OSOBY DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE

 BO NIKT NIE MA Z NAS TEGO CO MAMY RAZEM!!!